The White Pines Hotel Poconos Mountains, Pa.

IMG_2620.JPG

Abandoned “The White Pines” Hotel – Poconos Mountains, Pa.

IMG_2621.JPG

IMG_2622.JPG

You may also like...